کوله پشتی

به نام خدا

((کوله پشتی از سنگر تا مدرسه))

در قدیم به جای دیوار مدرسه سنگر بود و به جای قلم تفنگ آنها با تفنگ خمپاره تیربار و هرچیز دیگری با دشمن میجنگیدند. امروز نیز جنگ سخت تمام شده و جنگی به نام جنگ نرم آغاز شده اکنون دیگر مبارزه با قلم آغاز شد  حالا دیگر دانشمندانند که با قلم میجنگند و سرزمینمان را سربلند میسازند و گاهی وقتها دشمن کارهایی میکند که باعث تنبل شدن بچه ها که آینده سازان این مرز و بوم هستند میشود پس ما باید از تلفن و تبلت دوری کنیم تا بتوانیم سرزمینمان را باز در جهان روسفید کنیم حالا دیگر تفنگ به قلم نارنجک به تراش و سنگر به دیوار مدرسه تبدیل شد و ما باید نهایت سعی خود را بکنیم تا بتوانیم در جلوی نقشه های دشمن استواری کنیم.

ادامه...

گروه: وقایع

تاریخ: 1397/1/24

 

-------------------------------

SHBlog.Ir - © 1394